Informace o službě

 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)

Službu v podmínkách našeho domova poskytujeme:

dospělým osobám od 65 let věku se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,

dospělým osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (např. schizofrenií, poruchou s trvalými bludy či afektivní poruchou (depresivní, manickou), a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ve výjimečných případech muže být sociální služba poskytnuta i osobám mladším (od 50 let věku), pokud z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a využití služby neprohloubí jejich nepříznivou situaci uživatele či nesníží možnosti sociálního začlenění.

Službu v podmínkách našeho zařízení nemůžeme poskytovat osobám:

vyžadujícími poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,

s akutním infekčním onemocněním,

se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací,

které potřebují specifickou podporu domova se zvláštním režimem, např. z důvodů:

  – Alzheimerovy demence, alkoholové demence a jiných typů demence,

  – závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných návykových látkách,

kterým byla poskytovatelem v době kratší než 6 měsíců vypovězena Smlouva o poskytování sociálních služeb z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

Zásady, kterými se poskytování služby řídí

  • Slušnosti
  • Trpělivosti
  • Odbornosti
  • Spolupráce
  • Pozitivního přístupu
  • Individuálního přístupu
  • Důstojnosti a ochrany práv
  • Aktivizace k nezávislosti a samostatnosti